دکتر جواد انوار
دندانپزشک متخصص درمان ریشه شیراز

درمان در ابعاد میکرونها

تلاش برای رسیدن به بهترین نتایج با در نظر گرفتن کوچکترین جزئیات

درمان ریشه نخستین گام اساسی در روند بازسازی یک دندان

هدف اصلی درمان ریشه پاکسازی کامل فضاهای میکروسکوپی کانالهای ریشه و مسدود سازی آنهاست.