دکتر جواد انوار
دندانپزشک متخصص درمان ریشه شیراز

درباره ما

دکتر جواد انوار متخصص درمان ریشه شیراز

بازسازی موشکافانه پیچیدگیهای طبیعی

وقتی سیستمها به درستی کار میکنند شما به ندرت متوجه کارکرد آنها می‌شوید. تنها وقتی که بخش کوچکی از کار میفتد پیچیدگیهای یک سامانه برای ما روشن می‌شود.
درمان ریشه نخستین گام در بازسازی این کارکردهای ریز در سامانه دهان و دندان است.